Օրենսդրություն

ԱՀ օրենքներ
1.  Աշխատանքային օրենսգիրք

2. ԼՂՀ օրենքը «Զբաղվածության մասին» (ընդունված 2013թ. դեկտեմբերի 26-ին)

 Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր
1. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 16-ի «Աշխատանք փնտրող անձի անհատական ծրագրի, մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման մասին հայտի, մասնագիտական ուսուցման ուղեգրի ձևերը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարի 2008 թվականի հունիսի 11-ի N 34 հ/գ-ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 3-Ն հրաման(հավելված 1, հավելված 2, հավելված 3)
2. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2014 թվականի օգոստոսի 29-ի «Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպման ֆինանսավորման հայտ-պահանջագրի ձևը հաստատելու մասին» N 4-Ն հրաման
3. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 5-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2012 թվականի փետրվարի 20-ի N 2-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1-Ն հրաման(հավելված 1-2, հավելված 4, հավելված 5-6, հավելված 7-11, հավելված 12, հավելված 13, հավելված 14, հավելված 15, հավելված 18-19, հավելված 20)
4. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2017 թվականի մայիսի 15-ի «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների իրականացման պայմանագրի ձևը հաստատելու մասին N 3-Ն հրաման
5. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության ու ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարության 2019 թվականի մարտի 11-ի <<Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին>> N143-Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու մասին 2019 թվականի ապրիլի 12-ի N 2-Ն և N 89-Ն համատեղ հրաման
6. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2019 թվականի մարտի 11-ի <<Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին>> N 143-Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու մասին 2019 թվականի ապրիլի 12-ի N 3-Ն հրաման (հավելված 1, հավելված 2, հավելված 3)

callback_small.png