Սոցիալական աջակցություն

ԱՀ օրենքներ

1.  ԼՂՀ օրենքը «Սոցիալական աջակցության մասին» (ընդունված է 2009թ. սեպտեմբերի 16-ին)

Կառավարության որոշումներ

1. ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի  22-ի «Բնաիրային օգնության  տրամադրման կարգը  սահմանելու   մասին» N 140-Ն որոշում

2. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 14-ի «Արցախի Հանրապետության սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին նյութական օգնություն տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» N 61 որոշում

3. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 15-ի «Ծեր և հաշմանդամ քաղաքացիներին խնամքի տրամադրման կարգն ու ծեր և հաշմանդամ քաղաքացիներին խնամքի տրամադրումը մերժելու հիմք հանդիսացող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 500-Ն որոշում

4. ԱՀ կառավարության 2022 թվականի փետրվարի 21-ի «Սոցիալ-հոգեբանական աջակցության կենտրոն» ոչ կառավարչական հիմնարկի կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 152-Ն որոշում

 Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր

1. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի <<Նյութական օգնության խնդրանքով քաղաքացիների դիմումները, բողոքները, հանրագրերը քննարկող հանձնաժողովի կազմը, նյութական օգնության առավելագույն չափը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2014 թվականի հունվարի 20-ի N 3 Հ/Գ-Ն-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> N 59 ն(ա) հրաման

2. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի ու ԼՂՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի հուլիսի 29-ի և 2008 թվականի հուլիսի 30-ի <<Խնամքի տրամադրման համար դիմած հաճախորդի բժշկական քարտի ձևը հաստատելու մասին>> N 42 հ/գ-ն և N 98-Ն համատեղ հրաման