Գլխավոր Հաշմանդամներ (Բժշկասոցիալական փորձաքննություն)

Հաշմանդամներ (Բժշկասոցիալական փորձաքննություն)

 ԱՀ օրենքներ

Կառավարության որոշումներ
1. ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 28-ի «Բժշկասոցիալական փորձաքննության չափորոշիչները հաստատելու մասին» N 283 որոշում
2. ԼՂՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Տուժած անձանց արտադրական խեղման, մասնագիտական հիվանդության, ռազմաճակատում գտնվելու, զինվորական ծառայության և այլ հանգամանքների հետ մահվան պատճառական կապը որոշելու կարգը հաստատելու մասին» N 507 որոշում
3. ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 29-ի «Բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 488 որոշում
4. ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 27-ի «Աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջությանը հասցված այլ վնասի դեպքում մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանի սահմանման չափանիշները հաստատելու մասին» N 79 որոշում
5. ԱՀ կառավարության 2021 թվականի մարտի 4-ի «ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության աշխատակազմի բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալություն ստեղծելու, գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 191-Ն որոշում

6. ԱՀ կառավարության 2020 թվականի հոկտեմբերի 14-ի   <<Հաշմանդամության վերափորձաքննության ժամկետների երկարաձգման մասին>> N 527-Ն որոշում

 
3. Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր
3.1. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության և ԼՂՀ առողջապահության նախարարների 2006թ. նոյեմբերի 3-ի “Բժշկական հաստատությունների կողմից անձանց բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրման կարգը և ուղեգրի ձևերը հաստատելու մասին” համատեղ հրաման
3.2. Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության գործունեությունը կարգավորող ձևաթղթերը հաստատելու մասին N 40 Ն(ա) հրաման
3.3. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2015թ. հունիսի 2-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությանն ու սոցիալական ներառմանն ուղղված լրացուցիչ միջոցառումների մասին» թիվ 32 ն(ա) հրաման

 

callback_small.png