Երկուշաբթի, Մարտ 8, 2021
Գլխավոր Հաշմանդամներ (Բժշկասոցիալական փորձաքննություն)

Հաշմանդամներ (Բժշկասոցիալական փորձաքննություն)

1.Օրենքներ

2.Կառավարության որոշումներ
2.1.ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 28-ի “Բժշկասոցիալական փորձաքննության չափորոշիչները հաստատելու մասին” N 283 որոշում
2.2.ԼՂՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 21-ի “Տուժած անձանց արտադրական խեղման, մասնագիտական հիվանդության, ռազմաճակատում գտնվելու, զինվորական ծառայության և այլ հանգամանքների հետ մահվան պատճառական կապը որոշելու կարգը հաստատելու մասին” N 507 որոշում
2.3.ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 29-ի “Բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման կարգը հաստատելու մասին” N 488 որոշում
2.4.ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 27-ի “Աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջությանը հասցված այլ վնասի դեպքում մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանի սահմանման չափանիշները հաստատելու մասին” N 79 որոշում
2.5.ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի “Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության կենտրոն ստեղծելու, կենտրոնի կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին” N 282 որոշում

3. Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր
3.1. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության և ԼՂՀ առողջապահության նախարարների 2006թ. նոյեմբերի 3-ի “Բժշկական հաստատությունների կողմից անձանց բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրման կարգը և ուղեգրի ձևերը հաստատելու մասին” համատեղ հրաման
3.2. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2015թ.հոկտեմբերի 12-ի ՙՙԲժշկասոցիալական փորձաքննության կենտրոնի աշխատանքային գործունեությունը կարգավորող ձևաթղթերը հաստատելու մասին” թիվ 76 Ն(ա) հրաման
3.3. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2015թ. հունիսի 2-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությանն ու սոցիալական ներառմանն ուղղված լրացուցիչ միջոցառումների մասին» թիվ 32 ն(ա) հրաման
3.4. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարի 2021թ. հունվարի 15-ի «Պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների տրամադրման ժամանակավոր կարգի մասին» N1-Ն(ա) հրաման

contact_us_caps.png