Գլխավոր Կենսաթոշակային ապահովություն

Կենսաթոշակային ապահովություն

4. ԱՀ օրենքը «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» (ընդունված է 2018թ. հոկտեմբերի 31-ին)
Կառավարության որոշումներ
1. ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Չաշխատող անձին մայրության նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը սահմանելու մասին» N 722 որոշում
2.  ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի հունվարի 19-ի «Հիմնական կենսաթոշակի, նվազագույն կենսաթոշակի և թաղման նպաստի չափերը, ստաժի մեկ տարվա արժեքը, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողների հաշմանդամության և նրանց ընտանիքների անդամների կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակների չափերը սահմանելու մասին» N 11-Ն որոշում
3. ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի հունվարի 19-ի ««Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 9-Ն որոշում
4. ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 14-ի «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 31-ի N 395 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 110-Ն որոշում
5. ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի հունվարի 19-ի «Զինծառայողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին տրվող ամենամսյա պարգևավճարի չափերը` ըստ պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեցող անձանց կատեգորիաների, պարգևավճար նշանակելու և վճարելու կարգը սահմանելու մասին» N 10-Ն որոշում
6. ԼՂՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի կենսաթոշակային ապահովության վարչությունը Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության «Միասնական սոցիալական ծառայություն» գործակալության վերակազմակերպելու և գործակալության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասին»  N 969-Ն որոշում
7. ԼՂՀ կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող արտադրություների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցակների NN 1 և 2 ցուցակները հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 24-ի N 35 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 653-Ն որոշում
8. ԼՂՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակների չափերը սահմանելու մասին» N 907-Ն որոշում
9.  ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 24-ի «Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող պաշտոնների թիվ 3 և թիվ 4 ցուցակները հաստատելու մասին» N 83-Ն որոշում 
10.  ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի ««Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 902-Ն որոշում
11.  ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Կենսաթոշակ վճարելու կարգը հաստատելու մասին» N 906-Ն որոշում
12. ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Ուկրաինայում տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով մշտական բնակության նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն տեղափոխված անձանց կենսաթոշակային ապահովության մասին» N 908-Ն որոշում
13. ԼՂՀ կառավարության 2016 թվականի մայիսի 17-ի «Հարկային մարմնի կողմից եկամտային հարկի անձնավորված հաշվառման տեղեկատվական բազայից Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարությանը տվյալներ տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» N 244-Ն որոշում
14. ԱՀ կառավարության 2019 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանը ձևավորելու և վարելու կարգը սահմանելու մասին» N 797-Ն որոշում
callback_small.png