Միգրացիա

 ԱՀ օրենքներ
1. ԼՂՀ օրենքը «Փախստականների մասին» (ընդունված է 2003թ. նոյեմբերի 26-ին)
2. ԼՂՀ օրենքը «1988-1992 թվականների Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձանց իրավական և սոցիալ-տնտեսական երաշխիքների մասին»  (ընդունված է 2004թ. հոկտեմբերի 20-ին)

Կառավարության որոշումներ

1. ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 15-ի «ԼՂՀ տարածքում վերաբնակվող ընտանիքներին տրամադրվող արտանությունների մասին» N 121 որոշում

2. ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 28-ի «Արցախի Հանրապետության փախստականների հաշվառման, փախստականի կարգավիճակ հայցողին հաշվառման վկայական տալու կարգը և վկայականի նկարագիրը հաստատելու մասին» N 100 որոշում

3. ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 28-ի «Արցախի Հանրապետության փախստականի հաշվառման վկայական ստացած անձանց սահմանված արտոնությունների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 101 որոշում

4. ԼՂՀ կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 16-ի «Պետական ծրագրի շրջանակներում  Արցախի Հանրապետությունում վարձակալական հիմունքներով բնակվող փախստականի հաշվառման վկայական ստացած ընտանիքներին ֆինանսական աջակցություն տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 381-Ն որոշում

5.  ԱՀ կառավարության 2018 թվականի մայիսի 29-ի «Արցախի Հանրապետությունում մշտական բնակություն հաստատած  վերաբնակ ընտանիքներին վերաբնակեցման ծրագրով հատկացված բնակարանների, բնակելի տների և տնամերձ հողամասերի սեփականության իրավունքով տրամադրելու կարգը հաստատելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 13-ի N 819-Ն և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 27-ի N 709-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 413-Ն որոշում 

6.  ԱՀ կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 1-ի «Հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարանային պայմանների բարելավման համար Արցախի Հանրապետության քաղաքացիններին պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 26-ի N 101 ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 889-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 24-Ն որոշում