Երկուշաբթի, Մարտ 8, 2021
Գլխավոր Ընտանիքների կարիքավորության գնահատում և սոցիալական աջակցություն

Ընտանիքների կարիքավորության գնահատում և սոցիալական աջակցություն

2.Կառավարության որոշումներ
2.1.  ԼՂՀ կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 22-ի «Ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ կամ զինվորական ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) զինծառայողի ընտանիքին տրվող դրամական աջակցության չափերը և դրամական աջակցություն տալու կարգը սահմանելու մասին» N 222 որոշում
2.2. ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 26-ի «Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին» N 248 որոշում
2.3. ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 26-ի «Ստեփանակերտի պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին» N 249 որոշում
2.4. ԼՂՀ կառավարության 2013 թվականի ապրիլի 19-ի «Պրոթեզաoրթոպեդիկ պարագաների, վերականգնման տեխնիկական և այլ oժանդակ միջոցների տրամադրման կարգը, պրոթեզաoրթոպեդիկ պարագաների, վերականգնման տեխնիկական և այլ oժանդակ միջոցների oգտագործման ժամկետները հաuտատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի N287 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին» N198 որոշում
2.5. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 20-ի «Հաշմանդամներին ձեռքի կառավարման ավտոմեքենաներ տրամադրելու մասին» N 394 որոշում
2.6. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 15-ի «Ծեր և հաշմանդամ քաղաքացիներին խնամքի տրամադրման կարգն ու ծեր և հաշմանդամ քաղաքացիներին խնամքի տրամադրումը մերժելու հիմք հանդիսացող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 500-Ն որոշում
2.7. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 16-ի «Ծերերի և հաշմանդամների խնամքի և սոցիալական սպասարկման նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին» N618 որոշում
2.8. ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի մարտի 6-ի «Միանվագ դրամական օգնության մասին» N133-Ն որոշում
2.9. ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի մայիսի 21-ի «Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց «Արև» համակարգի ուսուցման և համակարգչային տեխնիկայի տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N318-Ն որոշում
2.10. ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Ամենամսյա դրամական օժանդակություն սահանելու մասին» N828-Ն որոշում
2.11. ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի  22-ի «Ժամանակավոր օթևանի տրամադրման կարգը և պայմանները հաստատելու  մասին» N139-Ն որոշում
2.12. ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի  22-ի «Բնաիրային օգնության  տրամադրման կարգը  սահմանելու   մասին» N140-Ն որոշում
2.13. ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսիի 31-ի «Զինվորական ծառայության ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերը հատուցելու կարգը և չափերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 256 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N333-Ն որոշում
2.14. ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին առողջարանային բուժման և հանգստյան տների ուղեգրերի ձեռքբերման և դրանք քաղաքացիներին հատկացնելու կարգերը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի N 228 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 509 որոշում
2.15. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 14-ի «Արցախի Հանրապետության սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին նյութական օգնություն տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» N 61 որոշում
2.16. ԼՂՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 27-ի ««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տնային պայմաններում միայնակ տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կենտրոն» ոչ կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու և հիմնարկի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 329-Ն որոշում
2.17. ԼՂՀ կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 10-ի <Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2018 թվականի տարեկան ծրագրին և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին> N 143 Ա որոշում
2.18. ԱՀ կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 13-ի <Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2019 թվականի տարեկան ծրագրին և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին> N 910 Ա որոշում
3. Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր
3.1. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2018 թվականի փետրվարի 27-ի Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ձեռքբերված առողջարանային բուժման ուղեգրերի բաշխման մասին>> N7 ն (ա) հրաման
3.2. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի <<Նյութական օգնության խնդրանքով քաղաքացիների դիմումները, բողոքները, հանրագրերը քննարկող հանձնաժողովի կազմը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2014 թվականի հունվարի 20-ի N 3 Հ/Գ-Ն-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> N 59 ն(ա) հրաման
3.3. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2019 թվականի մարտի 27-ի <<Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ձեռքբերված առողջարանային բուժման ուղեգրերի բաշխման մասին>> N 32 ն (ա) հրաման
3.4. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2019 թվականի հունիսի 10-ի <<Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ձեռքբերված առողջարանային բուժման ուղեգրերի բաշխման մասին>> N 58 Ն (ա) հրաման
3.5. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի ու ԼՂՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի հուլիսի 29-ի և 2008 թվականի հուլիսի 30-ի <<Խնամքի տրամադրման համար դիմած հաճախորդի բժշկական քարտի ձևը հաստատելու մասին>> N 42 հ/գ-ն և N 98-Ն համատեղ հրաման
contact_us_caps.png