Չորեքշաբթի, Մարտ 3, 2021
Գլխավոր Ընտանիք և երեխաներ

Ընտանիք և երեխաներ

  1. ԼՂՀ օրենքներ

1.1Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին
1.2Երեխայի իրավունքների մասին
1.3. Ընտանեկան օրենսգիրք
1.4. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի քաղաքացիական օրենսգիրքը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կիրարկման մեջ դնելու մասին ԼՂՀ օրենք, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

  1. ԼՂՀ կառավարության որոշումներ

2.1.ԼՂՀ կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի «Որդեգրման հարցերով հանրապետական հանձնաժողովի կանոնադրությունը և անհատական կազմը, որդեգրման հարցերով շրջանային հանձնաժողովների օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու մասին»  N 63 որոշում

2.2. ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 28-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների և առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց հաշվառման կարգը հաստատելու մասին»  N 347 որոշում

2.3. ԼՂՀ կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 30-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարան տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին»  N 274 որոշում

2.4. ԼՂՀ կառավարության 2007թվականի մայիսի 15-ի «Այն հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց առկայության դեպքում անձը չի կարող երեխա որդեգրել, նրան ընդունել խնամակալության (հոգաբարձության), ընդունել ընտանիք` դաստիարակության համար»  N 218 որոշում

2.5. ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Նորաստեղծ ընտանիքների համար ամուսնության նպաստ սահմանելու մասին»  N 724 որոշում

2.6. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի հունվարի 29-ի  «ԼՂՀ երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների տիպերի ցանկը, դրանցում երեխաների տեղավորման չափանիշների հաստատելու մասին»  N 39 որոշում

2.7.  ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի ԼՂՀ ««Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ ստեղծելու և Քաշաթաղի շրջանի գիշերօթիկ դպրոցը  «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ վերակազմակերպելու մասին» N223 որոշում 

2.8. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի «Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունում (մանկատուն, գիշերօթիկ) երեխաների տեղավորման կարգը հաստատելու մասին»  N 224 որոշում

2.9. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի «Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում երեխաների խնամքի և դաստիարակության համար անհրաժեշտ պետական սոցիալական նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին»  N 285 որոշում

2.10. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի «Գիշերօթիկ հաստատությունում խնամվող երեխայի խնամքի և սպասարկման նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին»  N 286 որոշում

2.11. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 16-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին տրամադրվող բնակարանների կահավորման մասին» N 620 որոշում

2.12. ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 30-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողություններին մասնակցելու հետևանքով, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների նպաստառու երեխաներին միանվագ դրամական օգնություն տրամադրելու մասին»  N 464-Ն որոշում

2.13. ԼՂՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 16-ի  «6 և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող  ընտանիքներին բնակելի տուն հատկացնելու կարգը հաստատելու մասին» N 194-Ն որոշում

2.14. ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի  26-ի  «Որդեգրման կարգը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններում կամ հյուպատոսական հիմնարկներում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից որդեգրված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխայի հաշվառման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի  մարտի 6-ի N60 և 2007 թվականի  մայիսի 15-ի  N217 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 235-Ն որոշում

2.15. ԱՀ Կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 8-ի «Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2019 թվականի տարեկան ծրագիրը և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 49-Ն որոշում

2.15. ԱՀ կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 17-ի <<Պետական նպաստների, ծնելիության և բազմազավակության խթանման միջոցառումների և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 20-ի N 15-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> N 273-Ն որոշում 

2.16. ԱՀ Կառավարության 2020 թվականի փետրվարի 6-ի «Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2020 թվականի տարեկան ծրագիրը և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 36-Ն որոշում

 Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր

3.1. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 9-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 724 որոշման կատարումն ապահովելու մասին»  N 2հ/գ-ն հրաման

3.2. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2008 թվականի մայիսի 4-ի «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ հաստատություն» Պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու մասին»  N 23հ/գ-ն հրաման

3.3. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2008 թվականի մայիսի 8-ի «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N1 գիշերօթիկ հաստատություն» Պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 27հ/գ-ն հրաման

3.4. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2008թվականի մայիսի 12-ի «Երեխային մանկատանը տեղավորելու և դուրս գրելու մասին եզրակացության ու երեխային երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունում տեղավորելու և դուրս գրելու մասին եզրակացության ձևերն ու երեխաների հաշվառման մատյանի ձևը հաստատելու մասին»  N 28Հ/Գ-Ն հրաման

3.5. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2009 թվականի մարտի 13-ի «ԼՂՀ տարածքում մշտապես բնակվող` երեխաներ որդեգրել ցանկացող ԼՂՀ քաղաքացիների կենսապայմանների ուսումնասիրության կարգը, կենսապայմանների ուսումնասիրության ակտի ձևը, որդեգրողի թեկնածուների հաշվառման մատյանների, որդեգրողի թեկնածուի անձնական գործի և որպես որդեգրողի թեկնածու հաշվառվելու համար դիմումի ձևերը հաստատելու մասին» N 4 հ/գ-ն (ն) հրաման

3.6. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի  9-ի «Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող սովորող երեխաներին անձնական մանր ծախսերի համար նախատեսված գումարի տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 48-Ն հրաման

3.7. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2019 թվականի մայիսի 31-ի <<Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 17-ի N 273-Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու մասին և Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2018 թվականի հուլիսի 12-ի N 40-Ն(Ա) հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> N 53-Ն(ա) հրաման

  1. ԼՂՀ օրենքներ

1.1Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին
1.2Երեխայի իրավունքների մասին
1.3. Ընտանեկան օրենսգիրք
1.4. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի քաղաքացիական օրենսգիրքը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կիրարկման մեջ դնելու մասին ԼՂՀ օրենք, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

  1. ԼՂՀ կառավարության որոշումներ

2.1.ԼՂՀ կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի «Որդեգրման հարցերով հանրապետական հանձնաժողովի կանոնադրությունը և անհատական կազմը, որդեգրման հարցերով շրջանային հանձնաժողովների օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու մասին»  N 63 որոշում

2.2. ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 28-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների և առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց հաշվառման կարգը հաստատելու մասին»  N 347 որոշում

2.3. ԼՂՀ կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 30-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարան տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին»  N 274 որոշում

2.4. ԼՂՀ կառավարության 2007թվականի մայիսի 15-ի «Այն հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց առկայության դեպքում անձը չի կարող երեխա որդեգրել, նրան ընդունել խնամակալության (հոգաբարձության), ընդունել ընտանիք` դաստիարակության համար»  N 218 որոշում

2.5. ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Նորաստեղծ ընտանիքների համար ամուսնության նպաստ սահմանելու մասին»  N 724 որոշում

2.6. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի հունվարի 29-ի  «ԼՂՀ երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների տիպերի ցանկը, դրանցում երեխաների տեղավորման չափանիշների հաստատելու մասին»  N 39 որոշում

2.7.  ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի ԼՂՀ ««Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ ստեղծելու և Քաշաթաղի շրջանի գիշերօթիկ դպրոցը  «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ վերակազմակերպելու մասին» N223 որոշում 

2.8. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի «Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունում (մանկատուն, գիշերօթիկ) երեխաների տեղավորման կարգը հաստատելու մասին»  N 224 որոշում

2.9. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի «Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում երեխաների խնամքի և դաստիարակության համար անհրաժեշտ պետական սոցիալական նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին»  N 285 որոշում

2.10. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի «Գիշերօթիկ հաստատությունում խնամվող երեխայի խնամքի և սպասարկման նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին»  N 286 որոշում

2.11. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 16-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին տրամադրվող բնակարանների կահավորման մասին» N 620 որոշում

2.12. ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 30-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողություններին մասնակցելու հետևանքով, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների նպաստառու երեխաներին միանվագ դրամական օգնություն տրամադրելու մասին»  N 464-Ն որոշում

2.13. ԼՂՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 16-ի  «6 և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող  ընտանիքներին բնակելի տուն հատկացնելու կարգը հաստատելու մասին» N 194-Ն որոշում

2.14. ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի  26-ի  «Որդեգրման կարգը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններում կամ հյուպատոսական հիմնարկներում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից որդեգրված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխայի հաշվառման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի  մարտի 6-ի N60 և 2007 թվականի  մայիսի 15-ի  N217 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 235-Ն որոշում

2.15. ԱՀ Կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 8-ի «Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2019 թվականի տարեկան ծրագիրը և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 49-Ն որոշում

2.16. ԱՀ կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 17-ի <<Պետական նպաստների, ծնելիության և բազմազավակության խթանման միջոցառումների և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 20-ի N 15-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> N 273-Ն որոշում 

 Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր

3.1. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 9-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 724 որոշման կատարումն ապահովելու մասին»  N 2հ/գ-ն հրաման

3.2. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2008 թվականի մայիսի 4-ի «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ հաստատություն» Պետական ոչ առեվտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու մասին»  N 23հ/գ-ն հրաման

3.3. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2008 թվականի մայիսի 8-ի «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N1 գիշերօթիկ հաստատություն» Պետական ոչ առեվտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 27հ/գ-ն հրաման

3.4. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2008թվականի մայիսի 12-ի «Երեխային մանկատանը տեղավորելու և դուրս գրելու մասին եզրակացության ու երեխային երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունում տեղավորելու և դուրս գրելու մասին եզրակացության ձևերն ու երեխաների հաշվառման մատյանի ձևը հաստատելու մասին»  N 28Հ/Գ-Ն հրաման

3.5. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2009 թվականի մարտի 13-ի «ԼՂՀ տարածքում մշտապես բնակվող` երեխաներ որդեգրել ցանկացող ԼՂՀ քաղաքացիների կենսապայմանների ուսումնասիրության կարգը, կենսապայմանների ուսումնասիրության ակտի ձևը, որդեգրողի թեկնածուների հաշվառման մատյանների, որդեգրողի թեկնածուի անձնական գործի և որպես որդեգրողի թեկնածու հաշվառվելու համար դիմումի ձևերը հաստատելու մասին» N 4 հ/գ-ն (ն) հրաման

3.6. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի  9-ի «Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող սովորող երեխաներին անձնական մանր ծախսերի համար նախատեսված գումարի տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 48-Ն հրաման

3.7. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2019 թվականի մայիսի 31-ի <<Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 17-ի N 273-Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու մասին և Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2018 թվականի հուլիսի 12-ի N 40-Ն(Ա) հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> N 53-Ն(ա) հրաման

contact_us_caps.png