Գլխավոր Ընտանիքի, երեխաների և տարեցների հիմնահարցեր

Ընտանիքի, երեխաների և տարեցների հիմնահարցեր

ԱՀ օրենքներ

1ԼՂՀ օրենքը «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» (ընդունված է 2003թ. ապրիլի 23-ին)
2ԼՂՀ օրենքը «Երեխայի իրավունքների մասին» (ընդունված է 2008թ. մայիսի 14-ին)
3.  «ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգիրք» (ընդունված է 2012թ. մարտի 29-ին)

Կառավարության որոշումներ

1. ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 28-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների և առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց հաշվառման կարգը հաստատելու մասին»  N 347 որոշում

2. ԼՂՀ կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 30-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարան (բնակելի տուն) տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին»  N 274 որոշում

3. ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 15-ի «Այն հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց առկայության դեպքում անձը չի կարող երեխա որդեգրել, նրան ընդունել խնամակալության (հոգաբարձության), ընդունել ընտանիք` դաստիարակության համար»  N 218 որոշում

 

4. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի հունվարի 29-ի  «ԼՂՀ երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների տիպերի ցանկը, դրանցում երեխաների տեղավորման չափանիշների հաստատելու մասին»  N 39 որոշում

5. ԱՀ կառավարության 2021 թվականի մայիսի 20-ի «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 1 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը միացման ձևով վերակազմակերպելու, «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 1 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի N 223 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին N 502-Ն որոշում

6. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի «Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունում (մանկատուն, գիշերօթիկ) երեխաների տեղավորման կարգը հաստատելու մասին» N 224 որոշում

7. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի «Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում երեխաների խնամքի և դաստիարակության համար անհրաժեշտ պետական սոցիալական նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին»  N 285 որոշում

8. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի «Գիշերօթիկ հաստատությունում խնամվող երեխայի խնամքի և սպասարկման նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին»  N 286 որոշում

9. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 16-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին տրամադրվող բնակարանների կահավորման մասին» N 620 որոշում

10. ԼՂՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 16-ի  «Հինգ և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող  ընտանիքի համար բնակարան կամ բնակելի տուն գնելու կամ բնակելի տուն կառուցելու կարգը հաստատելու մասին» N 194-Ն որոշում

11. ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի  26-ի  «Որդեգրման կարգը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններում կամ հյուպատոսական հիմնարկներում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից որդեգրված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխայի հաշվառման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի  մարտի 6-ի N 60 և 2007 թվականի  մայիսի 15-ի  N 217 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 235-Ն որոշում

12. ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 26-ի «Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին» N 248 որոշում

13. ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի  22-ի «Ժամանակավոր օթևանի տրամադրման կարգը և պայմանները հաստատելու  մասին» N139-Ն որոշում

14. ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 21-ի <<Խնամակալության և հոգաբարձուների մարմինների կանոնադրությունը հաստատելու մասին>> N 235-Ն որոշում

Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր

1. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2008թվականի մայիսի 12-ի «Երեխային մանկատանը տեղավորելու և դուրս գրելու մասին եզրակացության ու երեխային երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունում տեղավորելու և դուրս գրելու մասին եզրակացության ձևերն ու երեխաների հաշվառման մատյանի ձևը հաստատելու մասին»  N 28Հ/Գ-Ն հրաման

2. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2009 թվականի մարտի 13-ի «ԼՂՀ տարածքում մշտապես բնակվող` երեխաներ որդեգրել ցանկացող ԼՂՀ քաղաքացիների կենսապայմանների ուսումնասիրության կարգը, կենսապայմանների ուսումնասիրության ակտի ձևը, որդեգրողի թեկնածուների հաշվառման մատյանների, որդեգրողի թեկնածուի անձնական գործի և որպես որդեգրողի թեկնածու հաշվառվելու համար դիմումի ձևերը հաստատելու մասին» N 4 հ/գ-ն (ն) հրաման

3. ԱՀ աշխատանքի,սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի <<Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող՝ դպրոցում սովորող երեխաներին անձնական մանր ծախսեր կատարելու համար անհրաժեշտ գումարի տրամադրման կարգը հաստատելու մասին>> N 82 Ն (ա) հրաման

4. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2019 թվականի մայիսի 31-ի <<Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 17-ի N 273-Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու մասին և Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2018 թվականի հուլիսի 12-ի N 40-Ն(Ա) հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> N 53-Ն(ա) հրաման

callback_small.png