Գլխավոր Աշխատանք և զբաղվածություն

Աշխատանք և զբաղվածություն

3ԼՂՀ օրենքը «Զբաղվածության մասին» (ընդունված 2013թ. դեկտեմբերի 26-ին)

9. Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի նոյեմբերի 16-ի «Արցախի Հանրապետության զբաղվածության  կարգավորման 2023 թվականի  պետական ծրագրին և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N 1236-Ա որոշում
10. Արցախի Հանրապետության 2017 թվականի ապրիլի 26-ի «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման կարգը հաստատելու մասին» N 285-Ն որոշում
11. Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի մարտի 11-ի «Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 143-Ն որոշում

12. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 20-ի  <<Աշխատանքային գրքույկի ձևը , աշխատանքային գրքույկ վարելու և կրկնօրինակ տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին>> N 371 որոշում

13ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի <<Ամենամյա լրացուցիչ արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին կատեգորիայի աշխատողների ցանկը, այդ արձակուրդի նվազագույն տևողությունը և տրամադմադրման կարգը սահմանելու մասին>> N 496 որոշում 

 

2. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2014 թվականի օգոստոսի 29-ի «Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպման ֆինանսավորման հայտ-պահանջագրի ձևը հաստատելու մասին» N 4-Ն հրաման
3. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 5-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2012 թվականի փետրվարի 20-ի N 2-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1-Ն հրաման
4. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2017 թվականի մայիսի 15-ի «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների իրականացման պայմանագրի ձևը հաստատելու մասին N 3-Ն հրաման
5. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2019 թվականի ապրիլի 12-ի և ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2019 թվականի ապրիլի 12-ի «Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության տրամադրման զբաղվածության պետական ծրագրի համատեղ կազմակերպման և իրականացման համար անհրաժեշտ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակման աշխատանքների չափաքանակները՝ ըստ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի, և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակման աշխատանքների արժեքները հաստատելու մասին» N 2-Ն և N 89-Ն համատեղ հրաման

6. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2019 թվականի ապրիլի 12-ի <<ԱՀ կառավարության 2019 թվականի մարտի 11-ի N 143-Ն որոշման կիրարկումն  ապահովելու մասին>> N 3-Ն հրաման

callback_small.png