Thursday, October 21, 2021
[bvi]
Գլխավոր Աշխատանք և զբաղվածություն

Աշխատանք և զբաղվածություն

ԱՀ օրենքներ
1.  Աշխատանքային օրենսգիրք

2. ԼՂՀ օրենքը «Զբաղվածության մասին» (ընդունված 2013թ. դեկտեմբերի 26-ին)

9. Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Արցախի Հանրապետության զբաղվածության  կարգավորման 2021 թվականի  պետական ծրագրին և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N 761-Ա որոշում
10. Արցախի Հանրապետության 2017 թվականի ապրիլի 26-ի «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման կարգը հաստատելու մասին» N 285-Ն որոշում
11. Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի մարտի 11-ի «Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 143-Ն որոշում

12. Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի հունվարի 18-ի  «Ռեզիդենտ ոչ պետական կազմակերպություններին տրամադրվող պետական աջակցության միջոցառումը հաստատելու մասին» N 9-Ա որոշում

13. Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի ապրիլի 27-ի «Ռեզիդենտ ոչ պետական կազմակերպություններին և վարձու աշխատող ունեցող անհատ ձեռնարկատերերին պետական աջակցության տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» N 377-Ն որոշում 

»գիտական ուսուցման կազմակերպման մասին հայտի, մասնագիտական ուսուցման ուղեգրի ձևերը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարի 2008 թվականի հունիսի 11-ի N 34 հ/գ-ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 3-Ն հրաման(հավելված 1, հավելված 2, հավելված 3)
2. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2014 թվականի օգոստոսի 29-ի «Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպման ֆինանսավորման հայտ-պահանջագրի ձևը հաստատելու մասին» N 4-Ն հրաման
3. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 5-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2012 թվականի փետրվարի 20-ի N 2-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1-Ն հրաման(հավելված 1-2, հավելված 4, հավելված 5-6, հավելված 7-11, հավելված 12, հավելված 13, հավելված 14, հավելված 15, հավելված 18-19, հավելված 20)
4. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2017 թվականի մայիսի 15-ի «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների իրականացման պայմանագրի ձևը հաստատելու մասին N 3-Ն հրաման
5. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության ու ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարության 2019 թվականի մարտի 11-ի <<Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին>> N143-Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու մասին 2019 թվականի ապրիլի 12-ի N 2-Ն և N 89-Ն համատեղ հրաման
6. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2019 թվականի մարտի 11-ի <<Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին>> N 143-Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու մասին 2019 թվականի ապրիլի 12-ի N 3-Ն հրաման (հավելված 1, հավելված 2, հավելված 3)

callback_small.png