Երկուշաբթի, Մարտ 8, 2021
Գլխավոր Աշխատանք և զբաղվածություն

Աշխատանք և զբաղվածություն

1.Օրենքներ
1.1. Աշխատանքային օրենսգիրք
1.2. Զբաղվածության մասին
1.3. Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին
1.4. Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին
1.5. Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին

2.9. ԼՂՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի ««Զբաղվածության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող իրավական ակտեր սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 663-Ն որոշում (հավելված 1, հավելված 2,  հավելված 4, հավելված 5, հավելված 6, հավելված 7, հավելված 8, հավելված 10, հավելված 11,  հավելված 15)
2.10. Արցախի Հանրապետության  2019 թվականի նոյեմբերի 10-ի <<Արցախի Հանրապետության զբաղվածության կարգավորման 2020 թվականի պետական ծրագրին և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկին  հավանություն տալու մասին>> N 940-Ա որոշում
2.11. Արցախի Հանրապետության 2017 թվականի ապրիլի 26-ի <<Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման կարգը հաստատելու մասին>> N 285-Ն որոշում
2.12. Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի մարտի 11-ի <<Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին>> N 143-Ն որոշում
3. Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր
3.1. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 16-ի «Աշխատանք փնտրող անձի անհատական ծրագրի, մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման մասին հայտի, մասնագիտական ուսուցման ուղեգրի ձևերը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարի 2008 թվականի հունիսի 11-ի N 34 հ/գ-ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 3-Ն հրաման(հավելված 1, հավելված 2, հավելված 3)
3.2. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2014 թվականի օգոստոսի 29-ի «Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպման ֆինանսավորման հայտ-պահանջագրի ձևը հաստատելու մասին» N 4-Ն հրաման
3.3. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2015 թվականի փետրվարի 5-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2012 թվականի փետրվարի 20-ի N 2-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1-Ն հրաման(հավելված 1-2, հավելված 4, հավելված 5-6, հավելված 7-11, հավելված 12, հավելված 13, հավելված 14, հավելված 15, հավելված 18-19, հավելված 20)
3.4. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2017 թվականի մայիսի 15-ի «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների իրականացման պայմանագրի ձևը հաստատելու մասին N 3-Ն հրաման
3.5. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության ու ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարության 2019 թվականի մարտի 11-ի <<Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին>> N143-Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու մասին 2019 թվականի ապրիլի 12-ի N 2-Ն և N 89-Ն համատեղ հրաման
3.6. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2019 թվականի մարտի 11-ի <<Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին>> N 143-Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու մասին 2019 թվականի ապրիլի 12-ի N 3-Ն հրաման (հավելված 1, հավելված 2, հավելված 3)

 

contact_us_caps.png