2019թ. 4-րդ եռամսյակ

01.10.2019-31.12.2019թթ

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

2019թ. 4-րդ եռամսյակի ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի,
ինչպես նաև նախորդ տարվա ժամանակահատվածի համեմատական
վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. 4-րդ եռամսյակի ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3346 փաստաթուղթ, որից 1608-ը պաշտոնական գրություն, 119-ը ԱՀ օրենքներ և կառավարության որոշումներ, 13-ը օրենսդրական ակտերի նախագծեր, 1605-ը՝  քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, ներքին  փաստաթղթաշրջանառության՝ 72 փաստաթուղթ և 4319 ելից փաստաթուղթ։

Չորրորդ եռամսյակում նախարարությունում գրանցվել է քաղաքացիներից ստացված 1605 գրավոր դիմումներ։ Ընդ որում՝ պաշտոնական գրություններից և քաղաքացիներից ստացված գրավոր դիմումներից 582-ը պատասխան չէին ակընկալում (տեղեկություններ, ցուցակներ, հաշվետվություններ, հրավերներ և այլն)։

Նշված դիմումների զգալի մասը՝ 1338-ը, կամ ամբողջ դիմումների 83.2%-ը վերաբերում էր քաղաքացիների տարբեր սոցիալական հարցերի լուծման համար ակընկալվող նյութական և ֆինանսական աջակցությանը: Բնակարանային և վերաբնակեցման հարցերին առնչվող դիմումներն ու գրությունները 70-ն էին, զբաղվածության մասին դիմումները՝ 14-ը, կենսաթոշակների վերահաշվարկմանը, վճարմանը, հարցումներին, ստաժի հաստատմանը վերաբերող դիմումները՝ 384-ը էին, սոցաջակցության հարցերով՝ դիմել են (պրոթեզ, հաշմանդամի սայլակ, լսողական սարք, ուղեգիր, գերեզմանաքարի տեղադրում և սոցաջակցությանը վերաբերող այլ հարցեր) 52 քաղաքացի:

Պետական նպաստների, ավանդների, ամուսնության և երեխաների ծննդյան նպաստի նշանակման, ընտանիքի և երեխաների հիմնահարցերին վերաբերող տարաբնույթ հարցերով դիմել են 27 քաղաքացի: Օրենսդրության պարզաբանմանը  և իրավական այլ հարցերին վերաբերող դիմումները՝ 5-ն էին, հաշմանդամության կարգի սահմանման, փոփոխման, նոր փորձաքննություն անցնելու մասին դիմումները՝ 12-ը: Բարեգործական  և այլ ծրագրերի մասին ստացվել է 67, ՊՈԱԿ-ներից՝ 69, իսկ այլ հարցերով՝ 1444 գրություններ:

Ընդ որում՝ ԱՀ նախագահի աշխատակազմ են դիմել 268, պետնախարարի աշխատակազմ՝ 85:

2019թ. 4-րդ եռամսյակում նախարարի մոտ կայացել է 13 ընդունելություն, որին մասնակցել են 110 քաղաքացիներ:

2018թ. 4-րդ եռամսյակում մտից փաստաթղթեր 2019թ. 4-րդ եռամսյակում մտից փաստաթղթեր Համեմատություն
1. Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 1918 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3346 Աճել է 1428-ով
2. Պաշտոնական գրություններ 495 Պաշտոնական գրություններ 1608 Աճել է 1113-ով
3. Ներքին փաստաթղթաշրջանառություն 87 Ներքին փաստաթղթաշրջանառություն 113 Աճել է 26-ով
4. Քաղաքացիների դիմումներ 1281 Քաղաքացիների դիմումներ 1605 Նվազել է 324-ով
ա.Գրավոր դիմումներ 1281 Ա.Գրավոր դիմումներ 1605 Նվազել է 324-ով
Բ.Բանավոր դիմումներ 2 բ.Բանավոր դիմումներ
5. Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 132 Ընդունելության բաժին

դիմած քաղաքացիների             թիվը

110 Նվազել է 22-ով
ա.Գրավոր դիմումներ 132 ա.գրավոր դիմումներ 110 Նվազել է 22-ով
բ.բանավոր դիմումներ բ.Բանավոր դիմումներ
6. Հսկողական 1 Հսկողական 35 Աճել է 34-ով