2019թ. 3-րդ եռամսյակ

01.07.201-01.10.2019թթ

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

2019թ. 3-րդ եռամսյակի ընթացքում ստացված դիմումների ընթացքի,
ինչպես նաև նախորդ տարվա ժամանակահատվածի համեմատական
վերլուծության վերաբերյալ

2019թ. 3-րդ եռամսյակի ընթացքում նախարարությունում գրանցվել է 3002 փաստաթուղթ, որից 1422-ը պաշտոնական գրություն, որից 71-ը ԱՀ օրենքներ և կառավարության որոշումներ, 18-ը օրենսդրական ակտի նախագծեր, 1421-ը՝ քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումներ, ներքին  փաստաթղթաշրջանառության՝ 159 փաստաթուղթ։

Չորրորդ եռամսյակում նախարարությունում գրանցվել է քաղաքացիներից ստացված 1421 գրավոր դիմումներ։ Ընդ որում՝ ստացված փաստաթղթերից գրավոր դիմումներից և պաշտոնական գրություններից 729-ը պատասխան չէին ակընկալում (տեղեկություններ, ցուցակներ, հաշվետվություններ, հրավեր և այլն)։

Ընդհանուր առմամբ նշված ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել և ելքագրվել է 3685 փաստաթուղթ՝ որից 19-ը մշակված օրենսդրական ակտի նախագծեր, իսկ մնացած պաշտոնական գրությունների, քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումների պատասխաններ և ներքին ելքի փաստաթղթեր։

2019թ. 3-րդ եռամսյակում նախարարի մոտ կայացել է 12 ընդունելություն, որին մասնակցել են 119 քաղաքացիներ, որոնք էլ գրավոր դիմել են նախարարին։

Նշված դիմումների զգալի մասը վերաբերում էր քաղաքացիներին նյութական կամ ֆինանսական օգնություն տրամադրելուն։ Երրորդ եռամսյակում այդ տիպի  դիմումների թիվը կազմել է 1120, կամ քաղաքացիներից ստացված ամբողջ դիմումների 78.8%-ը։ Բնակարանային և վերաբնակեցման հարցերին առնչվող դիմումներն ու գրությունները 124-ն էին, զբաղվածության վերաբերողը՝ 14-ը, կենսաթոշակների վերահաշվարկման և վճարման կարգին վերաբերողը՝ 22-ը, սոցաջակցության հարցերով՝ (պրոթեզ, հաշմանդամի սայլակ, լսողական սարք, ուղեգիր, գերեզմանաքարի տեղադրում և այլն) 166, պետական նպաստների, ավանդների, երեխաների ծննդյան նպաստի  նշանակման ու ընտանիքի և երեխաների հիմնահարցերին վերաբերող դիմումները՝ 139-ն էին, օրենսդրության պարզաբանմանը վերաբերող հարցերով դիմումները՝ 5-ը,  հաշմանդամության կարգի սահմանման, փոփոխման, նոր փորձաքննություն անցնելու մասին դիմումները կազմել են 28, իսկ տարաբնույթ հարցերով՝ 1286, օրենսդրական հարցերովէ 27 քաղաքացիներ:

Ընդ որում՝ ԱՀ նախագահի աշխատակազմ են դիմել 246, պետնախարարի աշխատակազմ՝ 65 քաղաքացիներ:

1262 դիմումներ ու գրություններ հասցեագրվել են նախարարին։

2018թ. 3-րդ եռամսյակում մտից փաստաթղթեր 2019թ. 3-րդ եռամսյակում մտից փաստաթղթեր Համեմատություն
1. Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 2653 Մտից փաստաթղթերի ընդհանուր քանակ 3002 Աճել է 349-ով
2. Պաշտոնական գրություններ 418 Պաշտոնական գրություններ 1422 Աճել է 1004-ով
3. Ներքին փաստաթղթաշրջանառու-թյուն 101 Ներքին փաստաթղթաշրջանա-ռություն 159 Նվազել  է 58-ով
4. Քաղաքացիների դիմումներ 2086 Քաղաքացիների դիմումներ 1421 Նվազել է 665-ով
ա.Գրավոր դիմումներ 2086 Ա.Գրավոր դիմումներ 1421 Նվազել է 665-ով
Բ.Բանավոր դիմումներ բ.Բանավոր դիմումներ
5. Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 164 Ընդունելության բաժին դիմած քաղաքացիների թիվը 119 Նվազել է 45-ով
ա.Գրավոր դիմումներ 164 ա.գրավոր դիմումներ 119 Նվազել է 45-ով
բ.բանավոր դիմումներ բ.Բանավոր դիմումներ
6. Հսկողական 4 Հսկողական 4 Աճ չկա