Thursday, June 13, 2024
[bvi]

ԱՀ օրենքներ

1. ԼՂՀ օրենքը «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» (ընդունված է 2003թ. ապրիլի 23-ին)
2. ԼՂՀ օրենքը «Երեխայի իրավունքների մասին» (ընդունված է 2008թ. մայիսի 14-ին)
3.  ԼՂՀ օրենքը «ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի մասին» (ընդունված է 2012թ. մարտի 29-ին)
4.  ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգիրք (ընդունված է 2016թ. փետրվարի 24-ին)

Կառավարության որոշումներ

1. ԼՂՀ կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 12-ի «Որդեգրման հարցերով հանրապետական հանձնաժողովի կանոնադրությունը և անհատական կազմը, որդեգրման հարցերով շրջանային հանձնաժողովների օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու մասին»  N 63 որոշում

2. ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 28-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների և առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց հաշվառման կարգը հաստատելու մասին»  N 347 որոշում

3. ԼՂՀ կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 30-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարան (բնակելի տուն) տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին»  N 274 որոշում

4. ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի մայիսի 15-ի «Այն հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց առկայության դեպքում անձը չի կարող երեխա որդեգրել, նրան ընդունել խնամակալության (հոգաբարձության), ընդունել ընտանիք` դաստիարակության համար»  N 218 որոշում

5. ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Նորաստեղծ ընտանիքների համար ամուսնության նպաստ սահմանելու մասին»  N 724 որոշում

6. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի հունվարի 29-ի  «ԼՂՀ երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների տիպերի ցանկը, դրանցում երեխաների տեղավորման չափանիշների հաստատելու մասին»  N 39 որոշում

7. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի ԼՂՀ ««Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N1 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ ստեղծելու և Քաշաթաղի շրջանի գիշերօթիկ դպրոցը  «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ վերակազմակերպելու մասին» N 223 որոշում 

8. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի «Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունում (մանկատուն, գիշերօթիկ) երեխաների տեղավորման կարգը հաստատելու մասին» N 224 որոշում

9. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի «Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում երեխաների խնամքի և դաստիարակության համար անհրաժեշտ պետական սոցիալական նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին»  N 285 որոշում

10. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի «Գիշերօթիկ հաստատությունում խնամվող երեխայի խնամքի և սպասարկման նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին»  N 286 որոշում

11. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 16-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին տրամադրվող բնակարանների կահավորման մասին» N 620 որոշում

12. ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 30-ի «Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողություններին մասնակցելու հետևանքով, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների նպաստառու երեխաներին միանվագ դրամական օգնություն տրամադրելու մասին»  N 464-Ն որոշում

13. ԼՂՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 16-ի  «Հինգ և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող  ընտանիքի համար բնակարան կամ բնակելի տուն գնելու կամ բնակելի տուն կառուցելու կարգը հաստատելու մասին» N 194-Ն որոշում

14. ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի  26-ի  «Որդեգրման կարգը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություններում կամ հյուպատոսական հիմնարկներում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմաններից դուրս բնակվող  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից որդեգրված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող երեխայի հաշվառման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի  մարտի 6-ի N 60 և 2007 թվականի  մայիսի 15-ի  N 217 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 235-Ն որոշում

15. ԱՀ կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 17-ի «Պետական նպաստների, ծնելիության և բազմազավակության խթանման միջոցառումների և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 20-ի N 15-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 273-Ն որոշում 

16. ԱՀ Կառավարության 2020 թվականի փետրվարի 6-ի «Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2020 թվականի տարեկան ծրագիրը և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 36-Ն որոշում

Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր

1. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 9-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 724 որոշման կատարումն ապահովելու մասին»  N 2հ/գ-ն հրաման

2. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2008 թվականի մայիսի 4-ի «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ հաստատություն” Պետական ոչ առեվտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու մասին»  N 23հ/գ-ն հրաման

3. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2008 թվականի մայիսի 8-ի «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N1 գիշերօթիկ հաստատություն” Պետական ոչ առեվտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 27հ/գ-ն հրաման

4. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2008թվականի մայիսի 12-ի «Երեխային մանկատանը տեղավորելու և դուրս գրելու մասին եզրակացության ու երեխային երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունում տեղավորելու և դուրս գրելու մասին եզրակացության ձևերն ու երեխաների հաշվառման մատյանի ձևը հաստատելու մասին»  N 28Հ/Գ-Ն հրաման

5. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2009 թվականի մարտի 13-ի «ԼՂՀ տարածքում մշտապես բնակվող` երեխաներ որդեգրել ցանկացող ԼՂՀ քաղաքացիների կենսապայմանների ուսումնասիրության կարգը, կենսապայմանների ուսումնասիրության ակտի ձևը, որդեգրողի թեկնածուների հաշվառման մատյանների, որդեգրողի թեկնածուի անձնական գործի և որպես որդեգրողի թեկնածու հաշվառվելու համար դիմումի ձևերը հաստատելու մասին» N 4 հ/գ-ն (ն) հրաման

6. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի  9-ի «Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող սովորող երեխաներին անձնական մանր ծախսերի համար նախատեսված գումարի տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 48-Ն հրաման

7. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2019 թվականի մայիսի 31-ի <<Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 17-ի N 273-Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու մասին և Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2018 թվականի հուլիսի 12-ի N 40-Ն(Ա) հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> N 53-Ն(ա) հրաման

callback_small.png