ԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԼՂՀ օրենքներ


1.1. Պետական կենսաթոշակների մասին

1.2. Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին

1.3. Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին

1.4. Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրույթան նպաստների մասին

1.5. Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին

1.6. Բռնադատվածների մասին

1.7. Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին


2. ԼՂՀ կառավարության որոշումներ


2.1. ԼՂՀ կառավարության 2000 թվականի մարտի 21-ի «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 45 որոշում,

2.2.  ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 28-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին ամենամսյա դրամական օգնություն տալու մասին» N 294 որոշում,

2.3. ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի 11-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարությանը տեղեկություններ տրամադրելու մասին» N 412 որոշում

2.4.  ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 24-ի «Ամենամսյա դրամական օգնության մասին» N 34 որոշում

2.5. ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Չաշխատող կանանց համար հղիության և ծննդաբերության նպաստ սահմանելու մասին» N 722 որոշում,

2.6.  ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի «Ժողովրդական» պատվավոր կոչման արժանացած անձանց ամենամuյա պատվովճարի նշանակման և վճարման կարգն ու չափը uահմանելու մաuին» N 284 որոշում,

2.7.  ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի հունիսի 10-ի «Կառավարական հանձնաժողով ստեղծելու մասին» N 424 որոշում

2.8. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Հայրենիքին ակնառու ծառայություններ մատուցած անձանց դրամական պարգևատրում նշանակելու համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահին միջնորդություններ ներկայացնող կառավարական հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» N 921 որոշում

2.9. ԼՂՀ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 24-ի «1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի հանրապետությունից բռնագաղթված անձանց աշխատանքային ստաժը սահմանող հանձնաժողով ստեղծելու և հանձնաժողովի աշխատակարգը  հաստատելու մասին» N 522-Ն որոշում

2.10.  ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի հունվարի 19-ի «Հիմնական կենսաթոշակի և թաղման նպաստի չափերը, ստաժի մեկ տարվա արժեքը, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողների հաշմանդամության և նրանց ընտանիքների անդամների կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակների չափերը սահմանելու մասին» N 11-Ն որոշում

2.11. ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի հունվարի 19-ի ««Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 9-Ն որոշում

2.12. ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 14-ի «Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին” Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 31-ի N 395 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 110-Ն որոշում

2.13. ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի հունվարի 19-ի «Զինծառայողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին տրվող ամենամսյա պարգևավճարի չափերը` ըստ պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեցող անձանց կատեգորիաների, պարգևավճար նշանակելու և վճարելու կարգը սահմանելու մասին» N 10-Ն որոշում 

2.16. ԼՂՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակների չափերը սահմանելու մասին» N 907-Ն որոշում

2.17.  ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 24-ի «Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող պաշտոնների թիվ 3 և թիվ 4 ցուցակները հաստատելու մասին» N 83-Ն որոշում

2.18.  ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի ««Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքնի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 902-Ն որոշում

2.19.  ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Կենսաթոշակ վճարելու կարգը հաստատելու մասին» N 906-Ն որոշում

2.20. ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Ուկրաինայում տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով մշտական բնակության նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն տեղափոխված անձանց կենսաթոշակային ապահովության մասին» N 908-Ն որոշում

2.21. ԼՂՀ կառավարության 2016 թվականի մայիսի 17-ի «Հարկային մարմնի կողմից եկամտային հարկի անձնավորված հաշվառման տեղեկատվական բազայից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը տվյալներ տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» N 244-Ն որոշում

 

13. ԼՂՀ նախագահի հրամանագրեր


3.1.  ԼՂՀ Նախագահի 2005թվականի հոկտեմբերի 6-ի «Հայրենիքին ակնառու ծառայություններ մատուցած անձանց համար դրամական պարգևատրում սահմանելու մասին» ՆՀ-238 հրամանագիր

 

 

4. Գերատեսչական ակտեր 


4.1. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի 2009 թվականի հունվարի 15-ի «Բժշկական հաստատությունները ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների ձևաթղթերով ապահովելու կարգը, ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկները լրացնելու և քաղաքացիներին տրամադրելու հետ կապված` բժշկական հաստատության ներքին ընթացակարգը հաստատելու մասին» թիվ 2 հ/գ-ն(ն) հրաման

4.2. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2013 թվականի հունիսի 13-ի «1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված անձանց  աշխատանքային ստաժը սահմանող հանձնաժողովի  անհատական կազմը հաստատելու մասին» N 37 հ/գ-ն (ա) հրաման

4.3.   ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2013 թվականի հուլիսի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի սոցիալական ապահովության տարածքային բաժիններում կենսաթոշակի գործերի գույքագրման մասին» N 46 հ/գ-ն հրաման

4.4.    ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2013 թվականի հոկտեմբերի 29-ի «Արտոնյանլ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցանիշների N 1 ցուցակը և արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող ծանր, վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցանիշների N 2 ցուցակը կիրառելու կանոնները հաստատելու մասին» N 4-Ն հրաման

5.5. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2015 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Կենսաթոշակ ստանալու եղանակը կամ բանկը կամ կազմակերպությունը փոխելու դիմումի ձևը հաստատելու մասին» N 3-Ն հրաման