Thursday, June 13, 2024
[bvi]
Գլխավոր Ենթակառուցվածք

Ենթակառուցվածք

Ընտանիքների կարիքավորության գնահատման և սոցիալական աջակցության վարչություն

Սամվել Իսրայելյան, հեռ. (+374 47)94-49-72

Սոցիալական աջակցության բաժին

Դավիթ Ավետիսյան, հեռ.(+374 47) 94-49-72

Ընտանիքների կարիքավորության գնահատման բաժին

Վարուժան Գևորգյան, հեռ.(+374 47) 94-72-13

callback_small.png