Thursday, June 13, 2024
[bvi]
Գլխավոր Օրենսդրություն

Օրենսդրություն

Կառավարության որոշումներ
1. ԼՂՀ կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 22-ի «Ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ կամ զինվորական ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) զինծառայողի ընտանիքին տրվող դրամական աջակցության չափերը և դրամական աջակցություն տալու կարգը սահմանելու մասին» N 222 որոշում
2. ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 26-ի «Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին» N 248 որոշում
3. ԼՂՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 26-ի «Ստեփանակերտի պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին» N 249 որոշում
4. ԼՂՀ կառավարության 2013 թվականի ապրիլի 19-ի «Պրոթեզաoրթոպեդիկ պարագաների, վերականգնման տեխնիկական և այլ oժանդակ միջոցների տրամադրման կարգը, պրոթեզաoրթոպեդիկ պարագաների, վերականգնման տեխնիկական և այլ oժանդակ միջոցների oգտագործման ժամկետները հաuտատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի N287 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին» N198 որոշում
5. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի մայիսի 20-ի «Հաշմանդամներին ձեռքի կառավարման ավտոմեքենաներ տրամադրելու մասին» N 394 որոշում
6. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 15-ի «Ծեր և հաշմանդամ քաղաքացիներին խնամքի տրամադրման կարգն ու ծեր և հաշմանդամ քաղաքացիներին խնամքի տրամադրումը մերժելու հիմք հանդիսացող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 500-Ն որոշում
7. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 16-ի «Ծերերի և հաշմանդամների խնամքի և սոցիալական սպասարկման նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին» N 618 որոշում
8. ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի մարտի 6-ի «Միանվագ դրամական օգնության մասին» N 133-Ն որոշում
9. ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի մայիսի 21-ի «Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց «Արև» համակարգի ուսուցման և համակարգչային տեխնիկայի տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 318-Ն որոշում
10. ԼՂՀ կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Ամենամսյա դրամական օժանդակություն սահանելու մասին» N 828-Ն որոշում
11. ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի  22-ի «Ժամանակավոր օթևանի տրամադրման կարգը և պայմանները հաստատելու  մասին» N139-Ն որոշում
12. ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի  22-ի «Բնաիրային օգնության  տրամադրման կարգը  սահմանելու   մասին» N 140-Ն որոշում
13. ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսիի 31-ի «Զինվորական ծառայության ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերը հատուցելու կարգը և չափերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 256 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 333-Ն որոշում
14. ԼՂՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 26-ի «Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին առողջարանային բուժման և հանգստյան տների ուղեգրերի ձեռքբերման և դրանք քաղաքացիներին հատկացնելու կարգերը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մարտի 18-ի N 228 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 509 որոշում
15. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 14-ի «Արցախի Հանրապետության սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին նյութական օգնություն տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» N 61 որոշում
16. ԼՂՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 27-ի ««Արցախի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տնային պայմաններում միայնակ տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կենտրոն» ոչ կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու և հիմնարկի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 329-Ն որոշում
17. ԼՂՀ կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 10-ի <Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2018 թվականի տարեկան ծրագրին և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին> N 143 Ա որոշում
18. ԱՀ կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 13-ի <Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2019 թվականի տարեկան ծրագրին և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին> N 910 Ա որոշում
19. ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 2-ի «Ընտանիքների կարիքավորության գնահատման «Արցախ» համակարգը ներդնելու մասին» N 712-Ն որոշում
20. ԼՂՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 15-ի «Արցախի Հանրապետության  զինվորական հաշմանդամություն ունեցող 1-ին, 2-րդ խմբերի հաշմանդամներին, Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ, Մատաղիս, Տոնաշեն գյուղական համայնքներում փաստացի բնակվող անձանց օգտագործված էլեկտրաէներգիայի և (կամ) բնական գազի դիմաց պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 80-Ն որոշում
21. ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 18-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական օգնության տրամադրման մասին»N 766-Ն որոշում
22. ԱՀ կառավարության 2020 թվականի նոյեմբերի 14-ի «Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության տարեկան ծրագրին և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» N 939 Ա որոշում

 Գերատեսչական նորմատիվ ակտեր
1. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2018 թվականի փետրվարի 27-ի Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ձեռքբերված առողջարանային բուժման ուղեգրերի բաշխման մասին>> N7 ն (ա) հրաման
2. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի <<Նյութական օգնության խնդրանքով քաղաքացիների դիմումները, բողոքները, հանրագրերը քննարկող հանձնաժողովի կազմը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2014 թվականի հունվարի 20-ի N 3 Հ/Գ-Ն-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> N 59 ն(ա) հրաման
3. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2019 թվականի մարտի 27-ի <<Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ձեռքբերված առողջարանային բուժման ուղեգրերի բաշխման մասին>> N 32 ն (ա) հրաման
4. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի 2019 թվականի հունիսի 10-ի <<Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ձեռքբերված առողջարանային բուժման ուղեգրերի բաշխման մասին>> N 58 Ն (ա) հրաման
5. ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարի ու ԼՂՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի հուլիսի 29-ի և 2008 թվականի հուլիսի 30-ի <<Խնամքի տրամադրման համար դիմած հաճախորդի բժշկական քարտի ձևը հաստատելու մասին>> N 42 հ/գ-ն և N 98-Ն համատեղ հրաման
6. ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2016 թվականի փետրվարի 10-ի <<Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 712-Ն որոշման կիրարկումն ապահովելու մասին>> N 2-Ն հրաման

callback_small.png