Գլխավոր Օրենսդրություն

Օրենսդրություն

Կառավարության որոշումներ
1. ԼՂՀ կառավարության 2000 թվականի մարտի 21-ի «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 45 որոշում
2.  ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 28-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների համար ամենամսյա դրամական օգնություն սահմանելու,  ամենամյա դրամական օգնության նշանակման և վճարման կարգը հաստատելու մասին» N 294 որոշում
3. ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի 11-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարությանը տեղեկություններ տրամադրելու մասին» N 412 որոշում
4.  ԼՂՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 24-ի «Ամենամսյա դրամական օգնության մասին» N 34 որոշում
5. ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Չաշխատող անձին մայրության նպաստ, մայրության նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը սահմանելու մասին» N 722 որոշում
6.  ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 15-ի «ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ» ԵՎ «ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ» պատվավոր կոչումների արժանացած անձանց ամենամuյա պատվովճարի նշանակման և վճարման կարգն ու չափը uահմանելու մաuին» N 284 որոշում
7.  ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի հունիսի 10-ի «Կառավարական հանձնաժողով ստեղծելու մասին» N 424 որոշում
8. ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Հայրենիքին ակնառու ծառայություններ մատուցած անձանց դրամական պարգևատրում նշանակելու համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահին միջնորդություններ ներկայացնող կառավարական հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» N 921 որոշում
9. ԼՂՀ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 24-ի «1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի հանրապետությունից բռնագաղթված անձանց աշխատանքային ստաժը սահմանող հանձնաժողով ստեղծելու և հանձնաժողովի աշխատակարգը  հաստատելու մասին» N 522-Ն որոշում
10.  ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի հունվարի 19-ի «Հիմնական կենսաթոշակի, նվազագույն կենսաթոշակի և թաղման նպաստի չափերը, ստաժի մեկ տարվա արժեքը, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողների հաշմանդամության և նրանց ընտանիքների անդամների կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակների չափերը սահմանելու մասին» N 11-Ն որոշում
11. ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի հունվարի 19-ի ««Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 9-Ն որոշում
12. ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 14-ի «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 31-ի N 395 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 110-Ն որոշում
13. ԼՂՀ կառավարության 2012 թվականի հունվարի 19-ի «Զինծառայողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին տրվող ամենամսյա պարգևավճարի չափերը` ըստ պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեցող անձանց կատեգորիաների, պարգևավճար նշանակելու և վճարելու կարգը սահմանելու մասին» N 10-Ն որոշում
14. ԼՂՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի կենսաթոշակային ապահովության վարչությունը Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական գործակալության վերակազմակերպելու և գործակալության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 969-Ն որոշում
15. ԼՂՀ կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող արտադրություների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցակների NN 1 և 2 ցուցակները հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 24-ի N 35 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 653-Ն որոշում
16. ԼՂՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակների չափերը սահմանելու մասին» N 907-Ն որոշում
17.  ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 24-ի «Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող պաշտոնների թիվ 3 և թիվ 4 ցուցակները հաստատելու մասին» N 83-Ն որոշում 
18.  ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի ««Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 902-Ն որոշում
19.  ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Կենսաթոշակ վճարելու կարգը հաստատելու մասին» N 906-Ն որոշում
20. ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Ուկրաինայում տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով մշտական բնակության նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն տեղափոխված անձանց կենսաթոշակային ապահովության մասին» N 908-Ն որոշում
21. ԼՂՀ կառավարության 2016 թվականի մայիսի 17-ի «Հարկային մարմնի կողմից եկամտային հարկի անձնավորված հաշվառման տեղեկատվական բազայից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը տվյալներ տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» N 244-Ն որոշում
22. ԱՀ կառավարության  2018 թվականի  հունիսի 15-ի  «Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին»  N 463-Ն որոշում
23. ԱՀ կառավարության 2019 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանը ձևավորելու և վարելու կարգը սահմանելու մասին» N 797-Ն որոշում

 Գերատեսչական ակտեր 

1. ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի նախարարի 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված անձանց  աշխատանքային ստաժը սահմանող հանձնաժողովի  անհատական կազմը հաստատելու  և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2013 թվականի հունիսի 13-ի N 37 հ/գ-ն (ա) հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 41 Ն (ա) հրաման
2.    ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2013 թվականի հոկտեմբերի 29-ի «Արտոնյանլ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցանիշների N 1 ցուցակը և արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող ծանր, վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցանիշների N 2 ցուցակը կիրառելու կանոնները հաստատելու մասին» N 4-Ն հրաման

callback_small.png